Salgs- og Leveringsbetingelser

Tilbud
Alle tilbud gives med forbehold for mellemsalg. Tilbud afgivet af LED Advisors uden angivet tidsfrist er gyldig i 30 dage fra tilbuddets dato. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget. 

Priser
Alle priser er ekskl. moms, levering samt afgifter. Alle priser er afgivet på grundlag af tilbudsdagens aktuelle materialepriser, lønninger, told- og fragtrater samt valutakurser. Indtræder der ændringer i en af ovennævnte faktorer forbeholder LED Advisors sig ret til regulering af salgspriser. LED Advisors forbeholder sig retten til prisændringer uden varsel. 

Ændringsret
LED Advisors forbeholder sig ret til uden varsel at foretage prisændringer eller ændringer i sortimentet som følge af ændringer i leverandørers/producenters forhold. 

Betaling
Betalingsbetingelserne er 14 dage netto fra fakturadato med mindre andet er skriftligt aftalt. 
Betales der ikke rettidigt, påløber der renter fra forfaldsdagen. LED Advisors beregner sig 1,50% pr. påbegyndt måned + opkrævningsgebyr på kr. 100,00. 

Garantiforpligtelser
Der ydes 2-5 års garanti på produkterne. Nærmere information findes på de enkelte produkter i tilbuddet. Returneringen af produkterne under garanti, er for Kundens regning medmindre andet aftales. 

Garantiudskiftninger og arbejdsløn er for kundens regning.

Energitilskud
Kunden sørger selv for energitilskud og heraf indberetning, med mindre andet er aftalt. Er det aftalt, at LED Advisors står for ansøgningen om energitilskud, gives retten til indberetningen af besparelsen til distributionsselskab efter LED Advisors’ valg. Kunden kan ikke efterfølgende sælge energibesparelsen til anden side. 

Optælling
LED Advisors tager forbehold for forkert optalt antal lyskilder. Kunden har ansvaret for at optalt mængde, model og type er korrekt.

Ejendomsforbehold
LED Advisors forbeholder sig retten til det solgte, indtil det fulde beløb er indbetalt evt. med tillæg af påløbne omkostninger og renter.

Leveringstid og forsinkelser
Såfremt intet andet er aftalt finder levering sted hurtigst muligt. I tilfælde hvor der er aftalt leveringsuge, er sidste arbejdsdag i den pågældende uge rettidig levering.

LED Advisors kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde:

Ved forandringer af ordren som kræves af køber.

Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser som køberen selv udfører eller lader udføre.

I tilfælde af force majeure jf. punkt ”Force Majeure”

I tilfælde af, at arbejdet med leverancen må standses eller bliver forsinket ved offentligt pålæg.

I ovennævnte tilfælde forbeholder LED Advisors sig tillige retten til regulering af den aftalte pris.

Der kan ikke rejses krav mod LED Advisors ved forsinkelser uden for sælgers kontrol, såsom forsinkelser i producentled, under transport eller øvrig force majeure. 

Vederlagsfri reparation
LED Advisors forpligter sig til efter eget valg at reparere eller omlevere produkter, som efter LED Advisors undersøgelse viser sig at være mangelfulde på leveringstidspunktet pga. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl. 

Mangler og reklamationer
Ved levering skal køber straks foretage en undersøgelse af den leverede vare, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber påberåber sig en mangel skal denne straks efter manglen er, eller burde være opdaget, give LED Advisors skriftlig besked om omfanget. Indenfor en periode på 12 måneder regnet fra leveringstidspunktet er LED Advisors forpligtet til udbedring/reparation af den leverede vare i henhold til den til enhver tid gældende garantiforpligtigelse. Forandringer eller indgreb i den leverede vare, fritager LED Advisors for enhver forpligtigelse. 

LED Advisors forpligtigelse gælder kun for det af LED Advisors leverede materiel, som samtidig dækker omkostninger for ny forsendelse af omhandlede varer. 

Andre omkostninger såsom arbejdsløn, ventepenge, diæter mv. i forbindelse med leveringen er LED Advisors uvedkommende. LED Advisors er kun forpligtiget til afhjælpning af fejl/mangler, såfremt køber kan dokumentere, at anvendelse og installation er foretaget i henhold til evt. medleverede forskrifter. 
Købers reklamation berettiger ikke til at tilbageholde betaling eller dele heraf.

Produktansvar
LED Advisors er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens det solgte er i købers besiddelse. Ej heller er LED Advisors ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller produkter hvori disse indgår. 

Såfremt LED Advisors måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtiget til at holde LED Advisors skadesløs i samme omfang, som LED Advisors ansvar er begrænset. 

Returnering
Bestilte og leverede varer kan kun returneres efter nærmere aftale med LED Advisors. 

Kun ubrugte produkter, i ubrudt original emballage tages retur. Ved returnering må der påregnes et returneringsgebyr på 10% af det fakturerede beløb for dækning af håndteringsomkostninger. 

Ansvarsbegrænsning
Erstatningskrav mod LED Advisors kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte produkt, ligesom erstatningskravet ikke kan overstige det krav, LED Advisors kan gøre mod producent/leverandør. 

LED Advisors hæfter på intet tidspunkt for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller indirekte tab, der opstår som følge af mangler eller forsinkelse ved det solgte. 

Force majeure
Ved indtrædelse af krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb fra anden offentlig myndighed, strejke, lockout, import/eksport indgreb, manglende leverance fra leverandører eller anden force majeure, der ligger uden for LED Advisors kontrol, medfører dette ansvarsfrihed for LED Advisors. 

Beskyttet og fortrolig information
Enhver form for information, som ikke er offentlig tilgængelig, herunder tegninger og tekniske dokumenter, overdraget af LED Advisors til kunden, skal behandles som fortroligt materiale. Informationen må ikke udnyttes, ej heller reproduceres eller overdrages til andre parter, medmindre det er skriftligt godkendt af LED Advisors. Fortrolig information skal leveres tilbage ved påkrav. 

Delvis ugyldighed
Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse leveringsbetingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes heraf. 

Lovvalg/værneting
Enhver uoverensstemmelse skal afgøres i henhold til dansk ret og med voldgift i henhold til Danske Voldgiftsinstituts regler.

Betingelser ved tilvalg af Montage


LED Advisors tilbyder montage af det købte produkt igennem vores samarbejdspartnere. 

Montagedelen betales direkte til vores samarbejdspartner (montagefirmaet), medmindre andet aftales. Fakturering for montagen foregår også særskilt.

LED Advisors hæfter ikke for montagen.

Lift:
Det forventes af kunden, at der stilles en lift til rådighed. Liften skal være funktionsdygtig, optimal til arbejdet og overholde gældende krav, så montørerne kan udføre deres monteringsopgaver. LED Advisors stiller ikke en lift til rådighed, medmindre dette aftales med kunden. 

Affald:
LED Advisors sørger ikke for afrydning/bortskaffelse af affald fra LED produkterne og monteringen heraf. Medmindre dette aftales med kunden og for dennes regning.  

1:1 skifte generelt:
Ved et 1:1 skifte fra gamle lyskilder til nye LED lyskilder, sætter LED Advisors´ samarbejdspartner de nye LED lyskilder op på tilsvarende vilkår som for de eksisterende lyskilder. Skal LED lyskilderne opstilles anderledes eller der ønskes flere lyspunkter, eksempelvis grundet skærpede lovkrav eller ønske fra kunden, er dette for kundens regning. 

Skulle det monterede kabelbehov overstige estimeret/forventet behov, forbeholder LED Advisors samarbejdspartner sig retten til at købe og trække ekstra kabel for kundens regning, så opgaven aftalt med kunden kan løses. 

Tilstande på eksisterende forhold hos kunden
Forefindes der skader eller andre forhold på bygning, el-tavler eller andet relateret til LED skiftet, forbeholder LED Advisors´ samarbejdspartner sig retten til at tage aktioner, således at opgaven aftalt med Kunden kan udføres korrekt.